2 فروردین 1397
صفحه اصلی

طعم سیگار کشیدن سمی است

تحقیقات اخیر منتشر شده در مجله Frontiers in Physiology بررسی تاثیر بخارات سیگار الکترونیکی بر روی دو نوع گلبول سفید خون یافته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ترکیباتی که به سیگارها عطر و طعم آنها می دهند، با برخی از طعم های بدتر از دیگر مایعات آزاد نیکوتین در سیگار ممکن است با توجه به تحقیقات جدید، بسیار سمی باشد علیرغم این که سیگار الکترونیک سیگاری برخی افراد را به ترک سیگار معمولی کمک می کند، دستگاه ها حاوی بسیاری از مواد شیمیایی غیر نیکوتین هستند که اثرات بهداشتی آنها هنوز مورد بررسی قرار گرفته است. در Medic