2 فروردین 1397
صفحه اصلی

مزایای سلامت خلاقیت چیست؟

ما تلاش های خلاقانه ای مانند نوشتن نقش آفرینی یا رقص انجام می دهیم به سادگی به این دلیل که از آنها لذت می بریم. بطور خلاقانه می دانیم که خلاقیت برای ما خوب است و احساسات خلاقانه ما را خوشحال می کند. اما علم باید در مورد مزایای خلاقیت سخن بگوید. و آنها یک خروجی بزرگ برای احساسات باز می کنند اما مزایای بهداشتی دیگر آنها برخی فعالیت های خلاقانه را به عنوان یک سرگرمی دنبال می کنند و بعضی از آن ها را برای یک زندگی انجام می دهد اما مهم نیست که چه جایی برای رسیدن به تخیلات ما و نیاز به بیان صحیح آن، واضح است که ساختن چیزها