2 فروردین 1397
صفحه اصلی

مننژیت آسپتیک چیست؟

محتویات علل عوامل خطرسنجی علائم تشخیص درمان Outlook مeningیت یک بیماری است که موجب تورم غشاهای محافظتی یا مننژهای که مغز و نخاع را احاطه کرده است مننژیت آسپتیک زمانی است که چیزی غیر از عفونت باکتریایی مننژیت را ایجاد می کند اغلب نتیجه آن یک ویروس است. هنگامی که فرد مبتلا به مننژیت آسپتیک مننژها به روش مشابهی برای مننژیت باکتریایی ملتهب شده اند اما بر خلاف مننژیت باکتریایی، مننژیت آسپتیک معمولا تهدید کننده زندگی نیست در حالی که مننژیت آسپتیک هنوز هم نادر است از مننژیت باکتریایی