2 فروردین 1397
صفحه اصلی

چقدر همبستگی ما به ژن هاست؟

وقتی به سختی می روید، بعضی از مردم ظاهرا تقریبا غریزی می دانند که چه چیزی نیاز دارند، در حالی که دیگران هرچند به خوبی در نظر گرفته می شوند قادر به ارائه پشتیبانی عاطفی هستند که شما دوباره امیدوار هستید. این به این دلیل است که توانایی همدردی، ذاتا یا پایین است تا ژنتیک ما وراثت مطالعه جدید بررسی می کند که توانایی ما برای همدردی تحت تاثیر ژن های ما یک مطالعه جدید را نشان می دهد تقریبا به عنوان توانایی قرار دادن خود در کفش های دیگران و یا احساس همدلی درد آنها ممکن است به نظر می رسد حداقل در نگاه اول شبیه به مهربانی و خودخواهی است که خیلی چیزها هستند