2 فروردین 1397
صفحه اصلی

چه چیزی بر روی ران داخلی جوش می کشد؟

محتویات علائم ناخوشایند هنگامی که برای دیدن یک پزشک اقدامات پیشگیری و درمان جوش یا فورانکل یک عفونت پوستی است که توسط باکتری ها ایجاد می شود استافیلوکوک اورئوس آن معمولا در مناطق مرطوب گرم پوست بیشتر است اما بینی ها به شکلی بین ساعد و ران داخلی حرکت می کنند. پوست و خوشه اگر این اتفاق می افتد، خوشه ها آبسه های عمیق را به نام carbuncles تشکیل می دهند که ممکن است به پوست آسیب برسانند. اندازه و رنگ یک جوش ممکن است بسته به اینکه چقدر شدید یا مقدار پوست در آن وجود دارد متفاوت است. با این حال بیشتر جوش ها ظاهر می شوند